Takster og serviceniveau

Ny takststruktur på Taxhuset pr. 1.januar 2018

 

Taxhuset indfører ny takststruktur, hvor der er en tæt sammenhæng mellem indsats og pris.

 

Takststrukturen gælder for Taxhusets botilbud på henholdsvis Frøgård Alle 1, Taastrup og Charlotteager 7A, Hedehusene.

 

Formålet med en ny takststruktur er at skabe gennemsigtighed i takstfastsættelsen og en retfærdig fordeling af udgifterne, der bygger på den enkelte borges behov for indsats. Den nye takststruktur er tillige en anbefaling fra socialtilsynet.

 

Pr. 1.1. 2018 overgår Taxhuset fra at være et §108 tilbud efter Serviceloven til at være et botilbud efter almenboliglovens §105 med støtte efter Serviceloven. Den nye takststruktur har i forlængelse heraf også haft til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem Taxhusets ydelser og servicelovens paragraffer.

 

Principper

 

Taksten følger borgeren behov og udvikling

Det helt grundlæggende princip er, at behov, indsats og pris følges ad – så køberkommunen betaler for den indsats, der leveres til borgeren.

 

Gennemsigtighed

Den ny takststruktur skal sikre, at indplaceringen i en given takst sker på baggrund af en

dokumenteret faglig beskrivelse af indsatsen, der tydeligt spiller sammen med udredning og bestilling fra køberkommunen. Som udgangspunkt vil borgere i målgruppen for Taxhuset have funktionsniveau E i den samlede score på VUM. Beskrivelsen af borgerens støttebehov i forhold til takstniveau sker i et skema, der har samme temaer som VUM. Det er ikke en forudsætning, at køberkommunen bruger VUM, da Taxhuset altid vil kunne anvende det udredningsmateriale og de kommunale handleplaner, som faktisk foreligger.

 

Indplacering på takst

Ved indflytning på Taxhuset foregår indplaceringen i dialog mellem køberkommune og Høje-Taastrup Kommune. Ændrer borgerens støttebehov sig undervejs, vil der ske en regulering af støtte og pris efter aftale mellem køberkommunen og Høje-Taastrup Kommune. Opfølgning på borgers støttebehov sker på aftalte tidspunkter – fx ved årlig opfølgning – eller løbende ved store ændringer. Taxhuset udarbejder til opfølgningen en ny beskrivelse af borgeren som dokumentation for samme, øget eller sænket støttebehov, og taksten vil kunne justeres.

 

Ingen særtakster, kun tilkøbsydelser

Den nye takststruktur gør op med særtakster. Hvis der er behov for mere støtte, vil det

kunne beskrives inden for takststrukturen, og man vil kunne gå et trin op i takst efter aftale med køberkommunen. På samme måde kan man gå ned, når der ikke længere er behov for den ekstra indsats. Der er fortsat mulighed for at tilkøbe specifikke ydelser på timebasis som eksempelvis ekstra timer til ridning, særlig rengøring, socialpædagogisk ledsagelse, særlig træning mv.

 

Uændret udgiftsbudget ved overgang til ny takststruktur

Da der er tale om en omfordeling af udgiften på baggrund af det reelle ressourcetræk, vil

udgiftsbudgettet for Taxhuset være uforandret ved overgangen til ny takststruktur. Da prisen altid følger borgerens behov, vil den samlede pris for en køberkommune bestå af summen af priserne for de borgere, kommunen har på Taxhuset. Der vil derfor kunne komme ændringer i den samlede pris, som de enkelte køberkommuner skal betale for borgerne på Taxhuset. Den efterfølgende udvikling i indtægtsgrundlaget følger udviklingen i borgernes behov samt eventuelle politiske aftaler om udviklingen i taksterne.

Udviklingen i taksterne dokumenteres i den årlige opgørelse af takster inden for rammeaftalen i den såkaldte takstfil. Her vil man således kunne se det uændrede indtægtsgrundlag for botilbuddene ved overgangen til ny takststruktur.

 

Opbygning af takststruktur

 

Taxhuset er et helhedsorienteret tilbud, der giver omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.  Støtten indeholder personlig hjælp og pleje, hjælp til praktiske opgaver, socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder, samt genoptræning og vedligeholdende træning af fysiske eller psykiske færdigheder.

 

Takststrukturen er opbygget på grundlag af en basistakst indeholdende fællesudgifter og medarbejdertimer svarende til gns. 45 timer/ugen, som er minimumsbemanding for kunne tilbyde de ydelser, som er beskrevet i basistaksten. De efterfølgende takster dækker udgifter til ekstra støttetimer og er afhængig af borgerens støttebehov. Timerne er borgerrelaterede timer. Det vil sige ansigt til ansigt timer og indirekte borgerrelaterede timer til eksempelvis møder og dokumentation. Timetallet skal betragtes som et gennemsnit over en periode, da der kan være stor forskel på borgernes behov for indsatser fra dag til dag.

 

 

Prisen stiger med ca. 140.000 kr. om året for hvert trin til og med takst 4. Springet fra takst 4 til takst 5 stiger med ca. 575.000 kr.

 

Takstniveauerne er følgende:

 

Taxhuset

 Frøgaard Alle 1

 

Takst

Årlig takst

Døgntakst

Takst 1

              822.646

                 2.300

Takst 2

              963.827

                 2.695

Takst 3

           1.105.008

                 3.089

Takst 4

           1.246.190

                 3.484

Takst 5

           1.822.646

                 5.095

 

 

 

Lagunen

 Charlotteager 7A

(kun tilsyn om natten)

 

Takst

Årlig takst

Døgntakst

Takst 1

              655.091

                 1.831

Takst 2

              796.272

                 2.226

Takst 3

              937.453

                 2.621

Takst 4

           1.078.634

                 3.015

Takst 5

           1.655.091

                 4.627

Ud over indplacering på et takstniveau, vil det fortsat være muligt at tilkøbe specifikke ydelser mod timeafregning.

 

Indhold i takster

 

Takst

Beskrivelse af indhold

Takst 1

 

Fællesudgifter:

-      Ledelse

-      Administration

-      Pedelopgaver

-      Rengøring

-      Anskaffelse af inventar

-      Afskrivning og forrentning på bygninger mv.

-      Bidrag til tjenestemandspension

-      Drift og vedligehold af biler

-      Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold

-      Arbejdsskadeforsikring

-      Bidrag til barselsfond

Støtte til praktiske opgaver og personlig hjælp og pleje (vejledende § 83 SEL) – basisniveau

 

-      Støtte til praktiske opgaver i form af:

o    Rengøring hver 14. dag af egen lejlighed

o    Tøjvask maks. 1 vask om dagen

o    Madlavning (herunder tilberedning af sondemad), indkøb og oprydning efter mad

o    Almindelig daglig oprydning i lejligheden, herunder hjælp til at lægge tøj på plads, sengeredning, tømme skraldespande, askebægre, tørre borde af osv.

o    Støtte til udvikling af færdigheder indenfor praktiske opgaver

o     

-      Støtte til egenomsorg

o    Støtte til morgen og aften at komme op/ i seng, af-og påklædning, morgen- og aften hygiejne ved 1 medarbejder

o    Bad 3 gange i ugen med støtte fra 1 medarbejder

o    Støtte til toiletbesøg/bleskift incl. liftning ved 1 medarbejder

o    Støtte til hvile i løbet af dagen – incl. liftning ved 1 medarbejder

o    Hjælp til lejring i seng/stol

o    Udredning af og støtte til at spise og drikke i form af anretning, udskæring og verbal guidning

 

-      Støtte til pleje

o    Støtte til medicinhåndtering og medicinindtag

o    Skift af sonder/kateter, pleje af mindre sår, samt almindelig hudpleje med eller uden lægeordineret creme.

o    Tilsyn ca. hver 2. time om natten ved nattevagt

 

Socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder (Vejledende § 85 SEL) - basisniveau

 

-      Støtte til praktiske opgaver og egenomsorg

o    Støtte til udvikling af færdigheder indenfor praktiske opgaver og egenomsorg

 

-      Støtte til socialt liv

o    Social støtte og støtte til kontakt (struktur, håndtering af forandringer, indtryk, følelser og konflikter)

o    Støtte til kontakt til netværk (hjælp til planlægning af og påmindelse om aftaler, klargøring af borger til aftaler)

o    Op til 12 dagsudflugter om året med socialpædagogisk ledsagelse af 1 person

o    Op til 5 dages ferie om året med socialpædagogisk ledsagelse af 1 person

 

-      Sundhed

o    Støtte til kostvaner og livsførelse

o    Støtte til kontakt med sundhedssystemet, eksempelvis sygehuskontakt, kontakt til egen læge, speciallæger

 

-      Kommunikation

o    Støtte til at forstå og fremstille meddelelser (tolkning af borgerens udtryk, anvendelse af kommunikationshjælpemidler, som borgere og medarbejdere er fortrolige med)

o    Hverdagstræning af kognitive funktioner som en del af den daglige støtte

 

-      Mobilitet

o    Hjælp til at bevæge sig rundt på Taxhusets matrikel

o    Støtte til anvendelse, tilpasning og vedligeholdelse af hjælpemidler (ex. Senge, kørestole, kropsbårne hjælpemidler)

o    Bestilling af transport til aktiviteter ud af huset

o    Socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige indkøb, læge, tandlæge eller behandling i sundhedssystemet i almindeligt omfang.

 

-      Samfundsliv

o    Støtte til deltagelse i beskæftigelses/aktivitetstilbud (motivere og gøre borger parat og hjælpe borger ud af døren)

o    Støtte til privatøkonomi og kontakt med myndigheder

 

Genoptræning og vedligeholdende træning (vejledende § 86 SEL) - basisniveau

 

-      Kommunikation

o    Hverdagstræning af kognitive funktioner som en del af den daglige støtte

 

-      Mobilitet

o    Hverdagstræning af fysiske og kognitive funktioner, som en del af den daglige støtte (ex. gå til frokost i stedet for at blive kørt i kørestol)

o    Mulighed for træning med terapeut op til 2 gange om ugen – individuelt eller i grupper

 

 

Takst 2

 

 

Indhold i takst 1 suppleret med gennemsnitlig 9 ekstra støttetimer pr. uge til følgende opgaver:

 

a)   Støtte til personlig hjælp og pleje – fysisk støtte i et omfang, som i visse situationer/periodevis kræver flere medarbejderressourcer i støtten

o    Støtte til morgen og aften at komme op/ i seng, af-og påklædning, morgen- og aften hygiejne ved 2 medarbejdere

o    Støtte til toiletbesøg/bleskift incl. liftning ved 2 medarbejder

o    Støtte til hvile i løbet af dagen – incl. liftning ved 2 medarbejdere

o    Vendes og lejres i seng om natten ca. hver 3. time ved 2 medarbejdere

o    Ekstra mange plejeopgaver i forbindelse med særlige behov

o    Behandling af kroniske sår som kræver hyppig lejring og forflytning fra stol til seng

o    Udredning af og støtte til at spise og drikke – ex. fysisk eller verbal guidning, hjælpemidler, motivere/påminde (nøde) ved 1 medarbejder pr. 2 borgere

 

eller

 

b)   Socialpædagogisk støtte – skærmning , overvågning eller ledsagelse i et omfang, som i visse situationer/periodevis kræver 1:1 tilstedeværelse med borgeren

·         Social støtte – særlig skærmning i forbindelse med ophold i fællesrum/blandt andre eller konfliktnedtrapning i form af skærmning med 1:1 støtte

·         1:1 støtte i spisesituationer, fordi borger ikke kan spise sammen med andre, eksempelvis hvis borgeren bliver udadreagerende

·         Socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige indkøb, læge, tandlæge eller behandling i sundhedssystemet i hyppigt omfang eller med 2 ledsagere.

 

Takst 3

Indhold i takst 1 suppleret med gennemsnitlig 18 ekstra støttetimer pr. uge til følgende opgaver:

 

a) Støtte til personlig hjælp og pleje – fysisk støtte i et omfang, som dagligt kræver flere medarbejderressourcer i støtten Støtte til morgen og aften at komme op/ i seng, af-og påklædning, morgen- og aften hygiejne ved 2 medarbejdere

o    Støtte til toiletbesøg/bleskift incl. liftning ved 2 medarbejder

o    Støtte til hvile i løbet af dagen – incl. liftning ved 2 medarbejdere

o    Ekstra mange plejeopgaver i forbindelse med særlige behov

o    Behandling af kroniske sår som kræver hyppig lejring og forflytning fra stol til seng

o    Udredning af og støtte til at spise og drikke – ex. fysisk eller verbal guidning, hjælpemidler, motivere/påminde (nøde) med 1:1 støtte

 

 

eller

 

b) Socialpædagogisk støtte – skærmning, overvågning eller ledsagelse i et omfang, som dagligt kræver 1:1 tilstedeværelse med borgeren

·         Social støtte – særlig skærmning i forbindelse ophold i fællesrum/blandt andre eller konfliktnedtrapning i form af skærmning med 1:1 støtte er med andre beboere

·         1:1 støtte i spisesituationer, fordi borger ikke kan spise sammen med andre

·         Socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige indkøb, læge, tandlæge eller behandling i sundhedssystemet i hyppigt omfang eller med 2 ledsagere.

·         Gentagende motivation i dagligdagen for at støtte borgeren i at indgå i daglige handlinger, aktiviteter og sociale relationer

 

Takst 4

Indhold i takst 1 suppleret med gennemsnitlig 27 ekstra støttetimer pr. uge til følgende opgaver:

 

Både

 

a) Støtte til personlig hjælp og pleje – fysisk støtte i et omfang, som dagligt kræver flere medarbejderressourcer i støtten Støtte til morgen og aften at komme op/ i seng, af-og påklædning, morgen- og aften hygiejne ved 2 medarbejdere

o    Støtte til toiletbesøg/bleskift incl. liftning ved 2 medarbejder

o    Støtte til hvile i løbet af dagen – incl. liftning ved 2 medarbejdere

o    Ekstra mange plejeopgaver i forbindelse med særlige behov

o    Behandling af kroniske sår som kræver hyppig lejring og forflytning fra stol til seng

o    Udredning af og støtte til at spise og drikke – ex. fysisk eller verbal guidning, hjælpemidler, motivere/påminde (nøde) med 1:1 støtte

 

og

 

b) Socialpædagogisk støtte – skærmning, overvågning eller ledsagelse i et omfang, som dagligt kræver 1:1 tilstedeværelse med borgeren

·         Social støtte – særlig skærmning i forbindelse ophold i fællesrum/blandt andre eller konfliktnedtrapning i form af skærmning med 1:1 støtte er med andre beboere

·         1:1 støtte i spisesituationer, fordi borger ikke kan spise sammen med andre

·         Socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige indkøb, læge, tandlæge eller behandling i sundhedssystemet i hyppigt omfang eller med 2 ledsagere.

·         Gentagende motivation i dagligdagen for at støtte borgeren i at indgå i daglige handlinger, aktiviteter og sociale relationer

 

 

Takst 5

Indhold i takst 1 suppleret med gennemsnitlig 63 ekstra støttetimer pr. uge til følgende opgaver:

 

·         1:1 støtte i alle vågne timer i alle situationer.

 

 

Indhold i specifikke tilkøbsydelser

 

Nedenstående er eksempler på ydelser, som skal tilkøbes specifikt mod timeafregning.

·         Rengøring mere end hver 14. dag

·         Tøjvask mere end 1 gang om dagen

·         Ekstra bad

·         Udredning og træning med kommunikationshjælpemidler

·         Ekstra socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter, ex. ridning, svømning

·         Ekstra genoptræning eller vedligeholdende træning med terapeut

 

 

 

 

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 6. August 2020, kl. 21:57.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://taxhuset.htk.dk/Visitation og Takster/Takster og serviceniveau.aspx